Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Rječnik pojmova - KD investments

Rječnik pojmova

ADR
American Depository Receipt – Certifikat koji izdaje američka depozitna banka, a koji predstavlja strane dionice koje banka ima u svom portfelju, obično kod podružnice ili korespondentske banke u zemlji izdanja dionice.

Arbitraža
Kupovanje neke robe na jednom tržištu da bi je se prodalo na drugom. Mnoge vrijednosnice kotiraju na više tržišta i na tim tržištima imaju različite cijene. Arbitraža predstavlja nerizičnu zaradu.

Ask
Cijena po kojoj je vlasnik voljan prodati neku vrijednosnicu.

Alokacija imovine
Raspodjela sredstava među različitim vrstama imovine (dionice, obveznice, depoziti, nekretnine…)

Asset/liability management
Način upravljanja sredstvima financijske institucije da bi se postigla njihova dva temeljna cilja – da bi se ostvario očekivani povrat na uložena sredstva i da bi imovina ostala veća od obveza.

Aktivno upravljanje portfeljem
Strategija korištenja dostupnih informacija i tehnika analize da bi se odabrali instrumenti sa što većim potencijalnim rastom vrijednosti. Suprotna strategija je pasivno upravljanje portfeljem.

Back office
Engleski izraz koji označava organizacijsku jedinicu unutar banke i ostalih financijskih institucija koja nije izravno uključena u prodaju ili trgovanje, a brine se za knjigovodstvenu evidenciju, prijeboj i namiru transakcija.

Bid
Cijena po kojoj je netko voljan kupiti neku vrijednosnicu.

Bik
Investitor koji smatra da će tržište porasti.

Bikovo tržište
Tržište na kojem cijene vrijednosnica rastu.

Blagajnički zapisi
Kratkoročni utrživi vrijednosni papiri s rokom dospijeća do jedne godine. Izdaju ga ministarstva financija, državne agencije ili centralne banke. U Hrvatskoj blagajničke zapise emitira Hrvatska narodna banka. Smatraju se nerizičnim instrumentom, a sigurnost i niži prinos glavne su mu karakteristike. Prodaju se uz diskont na 91, 182 i 364 dana.

Broker
Pojedinac koji za proviziju izvršava naloge klijenata. Broker je u pravilu specijaliziran za određenu vrstu vrijednosnica i mora biti registriran kod burze.

Bruto domaći proizvod (BDP)
Tržišna vrijednost svih dobara i usluga proizvedenih unutar jedne godine, isključujući prihode stranih tvrtki i stranaca koji rade u zemlji.

Burza (stock exchange)
Organizirana tržišta na kojima se trguje različitim kategorijama imovine (dionice, obveznice, različite robe...) po unaprijed definiranim i strogo utvrđenim pravilima uvrštenja i trgovanja uvrštenim kategorijama.

Caveat emptor, caveat subscriptor
Latinska izreka – neka paze i kupac i prodavač. Upozorenje se odnosi na posebno rizična tržišta bez adekvatnog nadzora.

Crni petak
Veliki pad cijena na tržištu. Originalni crni petak je bio 24 rujna 1869. godine kada je došlo do pada cijena na tržištu zlata.

Crni ponedjeljak
19. listopad 1987. godine – dan kada je Dow Jones Industrial Average (DJIA) – najpoznatiji indeks New York Stock Exchange pao 22,6%. To je bio najveći pojedinačni pad do tada.

CROBEX
Službeni indeks cijena dionica kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi vrijednosnica. Uključuje redovne dionice 10 poduzeća kojima se trgovalo barem 75% raspoloživih dana trgovanja u prethodnih šest mjeseci, koje su uvrštene barem šest mjeseci na burzi te čija je kapitalizacija 250 milijuna kuna. Uveden je 1997. godine.

Datum objave – Announcement Date
Dan kada će se objaviti vijest o nekoj tvrtci. Koristi se u analizama kretanja cijena vrijednosnica.

Dealer
Pojedinac koji trguje vrijednosnicama za svoj račun.

Deflacija
Pad cijena roba i usluga, suprotan pojam inflaciji.

Depozitna banka (Custody)
Banka skrbnik investicijskog fonda koja vodi račune novca i vrijednosnica investicijskog fonda. Depozitna banka vrši plaćanja i namire vrijednosnica. Za svoju uslugu zaračunava naknadu investicijskim fondovima.

Derivativni instrumenti
Ugovori kao što su opcije i futuresi. Predstavljaju klađenje na smjer u kojem će se kretati cijena baze. Baza može biti dionica, indeks ili neka druga roba. Imaju veću financijsku polugu od klasičnih financijskih instrumenata.

Devizno tržište (fx - foreign exchange market)
Dio ukupnog tržišta, na kojemu se prema određenim pravilima trguje devizama, odnosno razmjenjuju se nacionalne valute po deviznom tečaju formiranom na osnovi njihove ponude i potražnje. Granice fluktuiranja odnosnih tečajeva određene su intervencijama centralnih banaka.

Dividenda
Dobit dioničkog društva isplaćena dioničarima. Općenito, bilo koji iznos poslovnog rezultata ili kapitalnog dobitka od emisije dionica iznad nominalne vrijednosti koji se dijeli ili distribuira među vlasnike dionica.

Dionice (stocks, shares)
Vrijednosni papiri koji vlasniku daju pravo upravljanja i pravo na proporcionalno sudjelovanje u dobiti dioničkog društva. Dionice su dugoročni tržišni vrijednosni papiri bez unaprijed utvrđenog dospijeća kojima se trguje na tržištima kapitala. Dijele se na obične (redovne) i preferencijalne (povlaštene).

Dionički fond (equity fund)
Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u dionice različitih kompanija. Zbog volatilne prirode dionica, ulaganje u fond nosi povećan rizik, ali je mogućnost ostvarenja povećanog prinosa realna.

Diverzifikacija portfelja/ulaganja (diversification)
Distribucija uloženog kapitala u više vrijednosnih papira. Što je kapital uložen u više vrijednosnih papira, rizik se smanjuje.

Dospijeće (maturity)
Dan kada kredit, rata kredita, zajmovni vrijednosni papir ili kakva druga obveza dospijevaju i trebaju biti isplaćeni. Kod obveznica dospijećem je emitent dužan zakonitom držaocu isplatiti nominalnu svotu na koju obveznica glasi.

Dumping
Nuđenje velike količine neke robe (mogu biti i vrijednosnice) za cijenu koja je znatno niža od tržišne cijene.

Ekspanzija
Rast ekonomske aktivnosti u nekoj regiji, obično označen kao rast BDP-a kroz dva uzastopna kvartala. Održava se na tržištu vrijednosnica kao rast cijena. Suprotan pojam je recesija s kojom čini poslovni ciklus.

Fond fondova
Investicijski fond koji ulaže u druge investicijske fondove.

Fond menadžer (Fund manager)
Financijski stručnjak, osoba čiji je posao ulaganje imovine fonda, kako bi ostvario ciljani prinos uz što nižu razinu rizika.

Front office
Engleski izraz koji označava brokere/dilere i pomoćno osoblje izravno uključeno u stvaranje poslovanja i ostvarivanja profita za svoju tvrtku.

Fundamentalna analiza
Analiza vrijednosnica kroz analizu poslovanja tvrtke koja ih je izdala. Analiza se usredotočuje na računovodstvene izvještaje tvrtke i na očekivanja o njenom budućem poslovanju. Fundamentalna analiza ne promatra samo tvrtku i njeno poslovanje u danom trenutku, nego gleda i makroekonomsko okruženje (kamatne stope, tečaj, BDP). Da bi se odredila realna vrijednost neke tvrtke, uspoređuje ju se sa sličnim tvrtkama.

GDR - General Depository Receipt
Certifikat koji izdaje bilo koja depozitna banka, predstavlja strane dionice koje banka ima u svom portfelju, obično kod podružnice ili korespondentske banke u zemlji izdanja dionice.

HANFA
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) - regulatorna i nadzorna institucija, provodi zakonske mjere, izdaje i oduzima dozvole, odobrenja i suglasnosti, donosi propise i provodi druge mjere iz djelokruga i nadležnosti Agencije.

Obavlja nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje, mirovinskih osiguravajućih društava, zastupnika i posrednika u osiguranju i pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i factoringa. Obavlja nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokerskih društava, brokera, investicijskih savjetnika, institucionalnih ulagača, Središnje depozitarne agencije, društava za upravljanje investicijskim fondovima, privatizacijskih investicijskih fondova, mirovinskih fondova, Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Umirovljeničkog fonda, Središnjeg registra osiguranika, a uz navedeno HANFA prikuplja, obrađuje i analizira nadzorna i financijska izvješća subjekata nadzora.

Index
Statistička veličina koja mjeri promjene u ekonomiji ili na financijskom tržištu. Često je izražen kao postotna promjena unutar nekog razdoblja. Indeksi mjere padove i rast na tržištima dionica, obveznica i drugih roba. Indeksi su najčešće sastavljeni od dionica najkvalitetnijih tvrtki.

Indeksni fond
Investicijski fond koji kopira sastav nekog indeksa doslovno ili samo ulaže u nekoliko dionica zastupljenih u indeksu. To je pasivna strategija ulaganja.

Inflacija
Stopa po kojoj rastu cijene dobara i usluga. Suprotan pojam je deflacija.

Insolventnost
Ukupne obveze neke tvrtke su veće od ukupnih potraživanja. Računovodstveni pojam.

Investicijski fond (investment fund)
Investicijski fond se osniva na temelju odobrenja Komisije za vrijednosne papire isključivo radi javnog prikupljanja novčanih i imovinskih sredstava javnom prodajom, odnosno izdavanjem udjela u fondu ili dionica, čija se sredstva, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, ulažu u prenosive vrijednosne papire i/ili nekretnine te depozite u financijskim institucijama.

Izlazna naknada (redemption fee)
Dio ukupne vrijednosti novčanih sredstava koji se povlači iz otvorenog investicijskog fonda. Plaća se društvu za upravljanje fondovima prilikom prodaje udjela.

Komercijalni papiri (commercial papers)
Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća radi pribavljanja kratkoročnih sredstava. Obično ih izdaju velike korporacije dobrog kreditnog rejtinga. Investitoru/kupcu nose prihod/kamatu u obliku diskonta.

Konverzija vrijednosnih papira (conversion)
Postupak zamjene vrijednosnih papira za druge vrste vrijednosnih papira ili za iste vrijednosne papire drugih emisija, odnosno serija.

Korekcija
Naziv za pad cijena na tržištu.

Krivulja prinosa (yield curve)
Grafički prikaz odnosa vremena dospijeća jedne vrste financijskog instrumenta i prinosa tog instrumenta. Odnos ovih veličina označava se i pojmom - vremenska struktura kamatnih stopa. Najčešći oblici su normalna (pozitivna), inverzna (negativna) i ravna.

Kupon (coupon)
Periodične isplate kamate na vrijednosnicu imaocu instrumenta. Kupon se izražava kao anualizirana postotna vrijednost nominalnog iznosa instrumenta duga. Kuponski način naplate kamata je uobičajen, popularan i najčešće je polugodišnji i godišnji. Karakterističan je za emisije obveznica u materijalnom obliku i glasi na donosioca, pri čemu kupon može naplatiti svatko tko ga posjeduje.

Kupi i drži strategija
Pasivna strategija ulaganja. Investitor odabere neku vrijednosnicu i drži je u portfelju do kraja horizonta ulaganja.

Kupovna cijena (bid)
Cijena po kojoj market makeri kupuju financijske instrumente. Market useri po bidu prodaju financijske instrumente market makerima.

Laisse-faire
Ekonomska doktrina koja kaže da se država ne bi trebala miješati u ekonomiju, jer će tržište samo sebe regulirati.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)
Kamatna stopa koje velike banke u Londonu obračunavaju jedne drugima za kredite. Kamatne stope u ostatku svijeta su bazirane na LIBOR-u. Kontrast je LIBID – kamatna stopa po kojoj se te banke žele zadužiti.

Likvidnost
Mogućnost da se neka imovina brzo pretvori u novac, tj. da se može brzo prodati bez značajnog gubitka vrijednosti.

Makroekonomija
Proučava gospodarstvo neke države ili regije kao cjelinu.

Market maker
Banka, broker ili druga financijska institucija koja je uvijek spremna kupiti po kupovnoj cijeni (bid) i prodati po prodajnoj cijeni (ask).

Medvjed
Investitor koji vjeruje da je tržište u padu.

Medvjeđe tržište
Tržište na kojem kroz duži period padaju cijene vrijednosnica, obično oko 20 %.

Middle office
Engleski izraz koji označava organizacijsku jedinicu unutar financijske institucije koja je odgovorna za upravljanje izloženosti rizicima i limitima.

Mikroekonomija
Proučava poslovanje tvrtki i njihovu međusobnu interakciju. Proučava gospodarstvo na mikrorazini.

Mješoviti fond (balanced fund)
Vrsta otvorenih investicijskih fondova koji ulažu u razne vrste financijske imovine na temelju omjera propisanih prospektom i statutom fonda. Najčešći su podjednaki omjeri ulaganja u obveznice i dionice. Takav fond privlači investitore koji žele mogućnost višeg prinosa kojeg nude dionice i stabilnost koju pružaju obveznice.

NAV (Net Asset Value)
Neto vrijednost imovine, odnosno "stvarna" vrijednost investicijskog fonda. Računa se kao ukupna vrijednost svih vrijednosnih papira u portfelju fonda (umnožak broja vrijednosnica i njihove aktualne tržišne cijene) uvećana za vrijednost ostale imovine (novac na računima, depoziti, odobreni krediti) i umanjena za obveze fonda.

Novčani fond (money market fund)
Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u instrumente novčanog tržišta koji nose minimalan rizik (depoziti, trezorski zapisi, blagajnički zapisi i dr.).

Novčano tržište (money market)
Podrazumijeva tržište novca i tržište kratkoročnih dužničkih instrumenata. Temeljni zadatak ovog tržišta je trajna i svakodnevna opskrba banaka novcem kao prometnim i platežnim sredstvom kako bi one postigle likvidnost kojom se omogućuju tekuća plaćanja njihovih komitenata.

Obveznice (bonds)
Dugoročni dužnički vrijednosni papiri s rokom dospijeća preko jedne godine. Kupac obveznice posuđuje iznos na koji obveznica glasi njezinu izdavatelju, a izdavatelj obveznice jamči da će tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja imatelju obveznice godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, te o dospijeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi. Za razliku od klasičnog kredita, dužnički financijski instrument može biti kupljen ili prodan na sekundarnom tržištu.

Obveznički fond (bond fund)
Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u obveznice različitih izdavatelja. Prinosi fondova su stabilni uz smanjen rizik zbog sigurnosti obveznica.

Otvoreni investicijski fond (open-end investment fund)
Otvoreni fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, što ga uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire osniva društvo za upravljanje fondovima, kojemu je predmet poslovanja isključivo prikupljanje novčanih sredstava izdavanjem i javnom prodajom dokumenata o udjelu. Obveza fonda je da u svakom trenutku bezuvjetno otkupi izdane udjele.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Agencije osniva Društvo s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama Zakona i čiji imatelji imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.

Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih imatelja. Otvoreni investicijski fondovi, dakle, nisu u vlasništvu Društva, već u vlasništvu imatelja, proporcionalno veličini njihovih udjela u fondu, dok Društvo samo donosi odluke o tome na koji način će se ulagati imovina fonda.

Poslovni ciklus (konjukturni ciklus)
Ciklus kroz koji prolazi gospodarstvo, izmjena recesija i ekspanzija.

Portfelj (portfolio)
Skup financijskih sredstava koje neki pojedinac ili poduzeće posjeduje. Može se sastojati od novca (gotovina, depoziti i dr.) i od vrijednosnih papira (dionice, obveznice i dr.). Diverzifikacija portfelja je ulaganje novca u razne vrijednosne papire radi disperzije rizika uspješnosti pojedinih investicija.

Povrat na imovinu (Return on assets - ROA)
Indikator profitabilnosti. Dobije se dijeljenjem ukupnog neto prinosa ostvarenog u zadnjih godinu dana s ukupnom imovinom. Rezultat se prikazuje kao postotak.

Povrat na investirana sredstva (Return on investment - ROI)
Indikator profitabilnosti. Dobije se dijeljenjem ukupnog neto prinosa s računovodstvenom vrijednosti ulaganja.

Prinos do dospijeća (yield to maturity)
Prihod od obveznica na anualiziranom nivou, ali nakon što se u obzir uzme cijena obveznice na tržištu kapitala. To je diskontna stopa koja izjednačava neto sadašnju vrijednost svih budućih novčanih tokova od obveznice s njenom trenutnom cijenom.

Prospekt fonda (fund prospectus)
Dokument o poslovanju fonda odobren od strane Komisije za vrijednosne papire koji detaljno propisuje uvjete poslovanja fonda. Dokument se izdaje prilikom osnivanja investicijskih fondova i u njemu su sadržani svi bitni podaci za predstavljanje fonda potencijalnim investitorima (strategija ulaganja, investicijski limiti, ulazne naknade i dr.).

Recesija
Pad ekonomske aktivnosti u nekoj regiji, obično označen kao pad BDP-a kroz dva uzastopna kvartala. Održava se na tržištu vrijednosnica kao pad cijena. Suprotan pojam je ekspanzija s kojom čini poslovni ciklus.

Rejting (rating)
Klasifikacija kredibiliteta izdavatelja dužničkog vrijednosnog papira. Izdaju ga specijalizirane kompanije koje se bave procjenom sposobnosti podmirivanja obveza od strane izdavatelja. Klasifikacija se izražava kombinacijom brojki i slova. AAA rejting je oznaka najviše kvalitete vrijednosnih papira, izdavatelja vrijednosnih papira ili financijske institucije. Najpoznatije svjetske agencije za procjenu kredibiliteta su Moody's i Standar & Poor's.

Rizik (risk)
Odstupanje stvarnog od očekivanog povrata na ulaganje.

Rizik promjene cijena vrijednosnih papira
Tržišni rizik (market risk) - imovina fonda koja je uložena u vrijednosne papire kojima se trguje na financijskim tržištima izložena je dnevnim promjenama cijena što utječe na rast ili pad vrijednosti imovine.

Rizik promjene tečaja
Valutni rizik (foreign currency risk) - imovina fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama (kuna, američki dolar, japanski jen i dr.), čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu.

Rizik uzrokovan inflacijom
Rizik da će se potencijalni prinos izgubiti zbog pada vrijednosti novca.

Sistemski rizik
Kada je tržište sastavljeno od niza velikih kompanija koje su međusobno povezane. Kada jedna od tih kompanija ima problema, ti problemi će se raširiti i na ostale kompanije. Sistemski rizik je posebno jako izražen u financijskoj industriji.

SDA, Središnja Depozitarna Agencija (Central Depository Agency)
Središnji depozitorij u kojemu se vrijednosni papiri čuvaju u obliku elektronskih zapisa koji omogućava obavljanje poslova prijeboja i namire.

Statut fonda
Dokument koji uređuje pravne odnose društva s vlasnicima dokumenata o udjelu u otvorenom investicijskom fondu

Stečena kamata (accrued interest)
Kamata koju prilikom trgovanja obveznicama kupac plaća prodavatelju. Obračunava se od zadnjeg datuma isplate kupona. Cijena obveznice koja uključuje stečenu kamatu naziva se "dirty price", dok se cijena bez stečene kamate naziva "clean price".

Strukturirani proizvod (assets backed security)
Strukturirani financijski proizvod osiguran nekom imovinom, primjerice dužnički vrijednosni papir izdan na osnovu bankarskog kredita čiji povrat je osiguran nekom imovinom.

Tehnička analiza
Analiza vrijednosnica koja pokušava predvidjeti kretanje cijene neke vrijednosnice s obzirom na njeno kretanje u prošlosti.

Trezorski zapis (treasury bill - T bill)
Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine. Izdaju ga državni trezori (ministarstva financija), a mogu ga izdavati i jedinice lokalne uprave. Smatra se nerizičnim vrijednosnim papirom radi umjerenog prihoda i sigurnosti. Prodaje se na dražbi uz diskont (popust), tako da mu je cijena pri prodaji niža od nominalne, a pri dospijeću se isplaćuje nominalna cijena. Uobičajeno se izdaju na 91 dan, 182 dana ili 364 dana.

Tržište kapitala (capital market)
Tržište na kojemu se kupuje i prodaje kapital, odnosno mjesto na kojemu se susreću potražnja i ponuda kapitala. Na njemu se susreću interesi štediša s jedne strane i investitora s druge strane. Trguje se dugoročnim vrijednosnim papirima (dionice i obveznice). Burze su najčešća mjesta na kojima se trguje instrumentima tržišta kapitala.

Tečaj
Cijena jedne valute izražena u drugoj valuti. Tečaj je cijena na deviznom tržištu.

Teorija balona (bubble theory)
Na tržištu ponekad dođe do velikog rasta cijena iznad stvarnih vrijednosti vrijednosnica, a kada "balon pukne" dolazi do naglog pada cijena.

Udjel
Imovina investicijskog fonda je podijeljena na udjele. Podjela služi kako bi se mogao pratiti prinos za svakog pojedinog ulagača.

Ulazna naknada (entry fee)
Jednokratni trošak prilikom kupnje udjela investicijskih fondova, uglavnom izražen kao postotak od uloženog iznosa.

Vremenski horizont (time horizont)
Period u kojem je investitor spreman držati uloženu imovinu do prodaje.

Zakon jedne cijene
Ekonomsko pravilo koje kaže da bilo koja vrijednosnica mora imati samo jednu cijenu bez obzira na koliko tržišta se njome trgovalo. Zakon jedne cijene održava arbitraža. Ako je na jednom tržištu cijena neke vrijednosnice niža, a na drugom viša, netko će uočiti tu priliku i početi kupovati na jednom i prodavati na drugom tržištu te tako održati zakon jedne cijene.

Zatvoreni investicijski fond (close-end investment fund)
Zatvoreni fond je dioničko društvo što ga uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima, kojemu je predmet poslovanja isključivo prikupljanje novčanih sredstava i imovinskih stvari javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava. Društvo za upravljanje fondom nema obvezu otkupa dionica na zahtjev dioničara, već se njima trguje na nekom tržištu vrijednosnih papira.