Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Što je potrebno znati prije ulaganja - KD investments

Što je potrebno znati prije ulaganja

Koja je investicijska strategija fonda?

Otvoreni investicijski fondovi, obzirom na vrijednosne papire u koje fond ulaže svoju imovinu, najčešće se dijele na dioničke, mješovite, obvezničke i novčane. Temeljni dokumenti svakog investicijskog fonda su Prospekt i Pravila fonda koji definiraju karakteristike pojedinog fonda, gdje spadaju i limiti ulaganja, odnosno rizičnost instrumenata u koje se ulažu prikupljena sredstva ulagača. Investicijska strategija fondova KD Investmentsa je sljedeća: KD Victoria i KD Nova Europa najmanje 70% imovine ulažu u dionice, KD Prvi Izbor najmanje 70% ukupne imovine fonda ulaže u dioničke investicijske fondove, KD Energija minimalno 70% imovine ulaže u dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije, dok strategija ulaganja KD Balanced fonda predviđa da 50% imovine fonda bude uloženo u dionice, a 50% u obveznice. Detaljniju investicijsku strategiju za pojedini fond pročitajte u Prospektu.

Koji je cilj ulaganja?

Koji su osnovni rizici ulaganja?

Koliki su troškovi ulaganja?

Tko upravlja fondom?

Kako se mogu kupiti udjeli?

Kako mogu prodati udjele?

Postoje li dodatne prednosti?