Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Povijest - KD investments

Povijest

KD Investments društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.  osnovano pod nazivom Fondinvest d.o.o., te je dana 17. 04. 1997. godine registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu .

Komisija za vrijednosne papire RH (sada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) izdala je dana 27. 05. 1997. godine Rješenje o odobrenju osnivanja prvog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Investmentsa, KD Victoria, koji je započeo s radom 11. 05. 1999. godine. KD Victoria je bio prvi otvoreni dionički investicijski fond s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj.

Promjena tvrtke/naziva u KD Investments d.o.o. upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 19. 06. 2002. godine.

Za rezultate ostvarene u prošlosti, Društvo je za upravljanje fondom KD Victoria, 2001. godine bilo dobitnik prvog „Zlatnog udjela“ po kriteriju godišnjeg prinosa, a u 2002. i 2004. godini, Društvu je pripala nagrada za najbolji dionički fond u Republici Hrvatskoj.

Vlasnik društva (100,00 %) je bio KD Skladi d.o.o., društvo za upravljanje fondovima sa sjedištem u Ljubljani, Republika Slovenija, dio financijske skupine KD Group.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 23. srpnja 2015. KD Investments d.o.o. je pripojeno društvu KD Locusta fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.

 

 

 

KD Locusta fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima je osnovano kao Locusta invest d.o.o., OIB: 61865183767, Ljudevita Gaja 28, 10000 Zagreb 16. siječnja 2008., i registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080649778. Društvo je dobilo odobrenje za poslovanje dana 13. ožujka 2008., Rješenjem o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, klasa: UP/I-451-04/08-05/1, urbroj: 326-113-08-02. Jedini osnivač i tadašnji vlasnik Društva je bio Locusta Opus d.o.o., OIB: 97414333679, Ljudevita Gaja 28, 10000 Zagreb registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080635369.

 

HANFA je rješenjem od dana 25. srpnja 2014., Klasa: UPII-451-04114-05152, Urbroj: 326-443-14-2IJAIF-u Društvu izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje altemativnim investicijskim fondovima

 

16. lipnja 2015. u vlasničku strukturu Društva, stjecanjem udjela od postojećih vlasnika u visini 60% vlasničkog udjela, ulazi KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (broj iz sudskog registra kod AJPES 5834457000), te se također mijenja ime Društva u KD Locusta fondovi d.o.o.

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 23. srpnja 2015. društvo je pripojilo KD Investments d.o.o.