Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

KD Balanced - ID Fonda - KD investments

ID Fonda

KD Balanced

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2019.

Mjesečni izvještaj

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 04.05.2002.
Početak rada fonda 04.05.2002.
Cijena udjela pri osnivanju 100.0000
Vrsta fonda Mješoviti
Rizičnost fonda Srednja
Valuta HRK
Neto vrijednost imovine u KN (30.06.2019.) 9.963.183,73 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 30.06.2019.) 1.342.936,27 EUR
Cijena udjela 127.6657
Minimalni ulog 100 kn
Ulazna naknada 0.00%
Izlazna naknada 0.87%
Upravljačka naknada 3.25%
Naknada depozitaru 0.17%
Depozitar Raiffeisenbank Austria d.d.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice i obveznice izdavatelja s područja RH i inozemstva,uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (30.06.2019.)

NOVAC NA RAČUNU-HRK-RBA d.d. 14.26%
UDJELI-Platinum Invest d.o.o. (PNIN-U-PCOB) 8.87%
DIONICE-Adris grupa d.d. (ADRS-R-A) 8.60%
DIONICE-Končar Elektroindustrija d.d. (KOEI-R-A) 6.96%
DIONICE-KONČAR-D&ST d.d../REDOVNA (KODT-R-A) 5.33%
DIONICE-Cinkarna Celje d.d. (CICG SV) 5.22%
DIONICE-Liburnia Riviera Hoteli d.d. (LRH-R-A) 4.86%
DIONICE-Pozavarlovalnica Sava d.d. (POSR SV) 4.58%
DIONICE-Petrol d.d. (PETG SV) 3.97%
OBVEZNICA-OT Optima Telekom (OPTE-O-142A) 3.87%

Povijest prinosa

Prinos 2019 Proteklih 6 mjeseci Proteklih 12 mjeseci Protekle 3 godine Prosječan godišnji prinos Promjena od osnutka
% 6.03 6.03 -2.12 3.56 1.37 26.27


Prinos 2013.2014.2015.2016.2017.2018.
% -11.30 12.07 9.11 11.39 -6.71 -6.34

Struktura ulaganja

Valutna izloženost

Sektorska izloženost

Geografska izloženost

Izloženost imovine prema

Prenosivi vrijednosni papiri uvršteni na uređena tržišta ili nedavno izdani 73.96%
Neuvršteni vrijednosni papiri 0.00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

        Naziv kompanije     
     Ticker     
      Procijenjena vrijednost    
   Datum procjene 
Udio NAV-u
Hoteli Zlatni rat d.d. HZLA-R-A 109,12 HRK* 30.06.2019. 3,39 %
Atlantic grupa d.d. ATGR-O-216A 100,5220 HRK* 30.06.2019. 2,53 %
Optima Telekom d.d OPTE-O-142A 93,4462 HRK* 30.06.2019. 3,87 %
Jadran Galenski laboratorij d.d. JDGL-O-20CA 100,4024 HRK*  30.06.2019. 2,02 %
Zagrebački Holding d.o.o. ZGHO-O-237A 104,8926 HRK* 30.06.2019. 2,19%
Ministarstvo financija RH RHMF-O-247E Bloomberg BVAL 30.06.2019.

 3,77 %

Ministarstvo financija RH RHMF-O-19BA Bloomberg BVAL 30.06.2019.  1,52% 
 SLAVIJATRANS D.D. SLTR-R-A 0,00 HRK* * 30.06.2019.  0,00%

 

* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine, peer metoda i metoda amortiziranog troška.

** u stečaju

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.