Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

KD Prvi izbor - ID Fonda - KD investments

ID Fonda

KD Prvi Izbor

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2019.

Mjesečni izvještaj

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 27.05.1998.
Početak rada fonda 12.02.2003.
Cijena udjela pri osnivanju 10.0000
Vrsta fonda Fond fondova
Rizičnost fonda Srednje do visoka
Valuta HRK
Neto vrijednost imovine u KN (30.09.2019.) 8.574.551,46 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 30.09.2019.) 1.159.270,53 EUR
Cijena udjela 16.4804
Minimalni ulog 400.00 kn
Ulazna naknada 0.00% - 1.50%
Izlazna naknada 0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada 2.00%
Naknada depozitaru 0.10% - 0.14%
Depozitar OTP banka d.d.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. Društvo će imovinu Fonda ulagati bez regijskog ili sektorskog ograničenja, a pri tome će najmanje 70% imovine Fonda ulagati u dioničke investicijske fondove s kojima se trguje na tržištima EU, OECD-a i Hong Kong-a.

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja ()

Povijest prinosa

Prinos 2019 Proteklih 6 mjeseci Proteklih 12 mjeseci Protekle 3 godine Prosječan godišnji prinos Promjena od osnutka
% 13.80 2.95 1.34 16 2.88 60.02


Prinos 2013.2014.2015.2016.2017.2018.
% 2.11 12.86 3.03 6.65 3.35 -9.28

Struktura ulaganja

Valutna izloženost

Sektorska izloženost

Geografska izloženost

Izloženost imovine prema

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.

Ulazna naknada

Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:

  • Za uplate do 500.000 kn ulazna naknada iznosi 1,5%
  • Za uplate od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn ulazna naknada iznosi 1%
  • Za uplate od 1.000.000,01 kn do 2.000.000 kn ulazna naknada iznosi 0,50%
  • Za uplate preko 2.000.000,01 kn ne naplaćuje se ulazna naknada

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o trajanju ulaganja. Detalji oko naplate izlaznih naknada:

  • Za period ulaganja kraći od 1 godine, izlazna naknada iznosi 2,00 % sredstava koja se povlače iz fonda
  • Za period ulaganja dulji od jedne godine, a kraći od 2 godine, izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz fonda
  • Za period ulaganja duži od dvije godine, izlazna naknada se ne naplaćuje

Naknada depozitaru

Naknada depozitaru obračunava se u odnosu na neto vrijednost imovine fonda godišnje, a visina naknade ovisi o iznosu neto imovine Fonda prema sljedećim uvjetima:

  • Od 0,00 kn do 20.000.000,00 kn naknada iznosi 0,14%
  • Od 20.000.000,00 kn 100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,12%
  • Iznad 100.000.000,00 kn naknada iznosi 0,10%