Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

KD Balanced* - ID Fonda - KD investments

ID Fonda

KD Balanced

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

29.02.2016.

Mjesečni izvještaj

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 27.05.1998.
Početak rada fonda 16.01.2006.
Cijena udjela pri osnivanju 10.0000
Vrsta fonda Mješoviti
Rizičnost fonda Srednja
Valuta HRK
Neto vrijednost imovine u KN (29.02.2016.) 3.666.369,32 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 29.02.2016.) 481.133,02 EUR
Cijena udjela 8.1063
Minimalni ulog 400.00 kn
Ulazna naknada 0.00% - 1.50%
Izlazna naknada 0.00% - 2.00%
Upravljačka naknada 1.50%
Naknada depozitaru 0.14%
Depozitar SOCIETE GENERALE - Splitska banka d.d.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Imovina fonda KD Balanced uložena je u vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama sljedećih međenarodnih organizacija: OECD, EU, CEFTA i EFTA, te na sljedećim burzama: Sarajevska burza, Makedonska burza Skopje, Crnogorska burza NEX. Ciljana struktura ulaganja predviđa da 50% imovine fonda bude uloženo u vlasničke vrijednosne papire, a 50% u dužničke vrijednosne papire, a ovisno o uvjetima na financijskim tržištima, ciljana struktura može varirati u korist dužničkih vrijednosnih papira ili vlasničkih vrijednosnih papira s ciljem zaštite investitora od tržišnih rizika i ostvarivanja optimalnog prinosa.

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja (29.2.2016.)

OBVEZNICE-Jadrolinija (JRLN-O-17AA) 10.73%
OBVEZNICE-Ministarstvo financija RH (RHMF-O-247E) 9.66%
OBVEZNICE-HP-Hrvatska pošta d.d. (HP-O-19BA) 9.62%
OBVEZNICE-Ministarstvo financija RH (RHMF-O-187A) 7.40%
OBVEZNICE-Jadran - galenski laboratorij d. d. (JDGL-O-166A) 5.60%
DIONICE-Hoteli Zlatni rat d.d. (HZLA-R-A) 4.93%
OBVEZNICE-Ministarstvo financija RH (RHMF-O-19BA) 4.69%
DIONICE-Intel Corp (INTC US) 4.58%
DIONICE-Adidas AG (ADS GR) 4.47%
DIONICE-Imperial d.d. (HIMR-R-A) 4.13%

Povijest prinosa

Prinos 2016 Proteklih 6 mjeseci Proteklih 12 mjeseci Protekle 3 godine Prosječan godišnji prinos Promjena od osnutka
% -4.67 -5.73 -12.14 3.00 -2.05 -18.94


Prinos 2010.2011.2012.2013.2014.2015.
% 1.45 -11.07 5.11 4.32 6.87 -2.54

Struktura ulaganja

Valutna izloženost

Sektorska izloženost

Geografska izloženost

Izloženost imovine prema

Prenosivim VP-ima uvrštenim na uređena tržišta 98.92%
Prenosivim VP-ima uvrštenim na druga uređena tržišta 0.00%
Neuvrštenim VP-ima 0.00%
Nedavno izdanim prenosivim VP-ima 0.00%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

 

Naziv kompanije Ticker Procijenjena vrijednost Datum procjene Udio u NAV-u
         
 Uljanik d.d.  ULJN-R-A 25,00 HRK *  30.11.2015 3,37%
 Hoteli Zlatni rat d.d.  HZLA-R-A 58,29 HRK *  30.11.2015 4,93%
 Apartmani Medena d.d.  AMDN-R-A 31,51 HRK *  30.11.2015 2,49%
 Jadran-galenski laboratorij d.d.  JDGL-O-166A  99,85514% **  30.11.2015

 5,60%

 Jadrolinija d.d.  JRLN-O-17AA  100,9745% **  30.11.2015 10,73%
 HP - Hrvatska pošta d.d.  HP-O-19BA  99,1993% **  30.11.2015 9,62%

* metode procjene: DCF metoda, metoda relativnog (PEER) vrednovanja

** metoda procjene: metoda amortiziranog troška, metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čije se dionice nalaze u portfelju fonda.

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.