Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

KD Plus - ID Fonda - KD investments

ID Fonda

KD Plus

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2019.

Mjesečni izvještaj

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 04.08.2008.
Početak rada fonda 04.08.2008.
Cijena udjela pri osnivanju 1.0000
Vrsta fonda Novčani
Rizičnost fonda 1
Valuta HRK
Neto vrijednost imovine u KN (30.09.2019.) 66.727.820,25 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 30.09.2019.) 9.021.532,63 EUR
Cijena udjela 1,404.5336
Minimalni ulog 1.000,00 kn
Ulazna naknada 0.00%
Izlazna naknada 0.00%
Upravljačka naknada 1.25%
Naknada depozitaru 0.10%
Depozitar Hrvatska poštanska banka d.d.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Cilj fonda je ostvarivanje stalnog porasta vrijednosti udjela, uz osiguravanje visoke sigurnosti i likvidnosti uloženih sredstava, ulaganjem pretežito u niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja ()

Povijest prinosa

Prinos 2019 Proteklih 6 mjeseci Proteklih 12 mjeseci Protekle 3 godine Prosječan godišnji prinos Promjena od osnutka
% 0.72 0.51 1.11 3.22 3.11 40.37


Prinos 2013.2014.2015.2016.2017.2018.
% 2.57 2.34 1.48 1.18 1.02 1.09

Struktura ulaganja

Valutna izloženost

Sektorska izloženost

Geografska izloženost

Izloženost imovine prema

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv kompanije      Ticker     
Procijenjena vrijednost Datum procjene Udio u NAV-u
Hrvatska pošta d.d HP00-O-19BA 102,0002 HRK* 30.06.2019. 4,66 %
Agram banka d.d. KBZ-O-227A 101,9673 HRK* 30.06.2019. 4,61%
Jadran Galenski labaratorij d.d. JDGL-O-20CA 100,4024 HRK* 30.06.2019.  3,80 %

 

* metode procjene: prilikom procjene vrijednosti korištena je metoda procjene budućih novčanih tokova od financijske imovine i metode amortiziranog troška.

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.