Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

OBAVIJEST O IZMJENAMA PROSPEKATA FONDOVA I KLJUČNIH POKAZATELJA ZA ULAGATELJE - KD investments

OBAVIJEST O IZMJENAMA PROSPEKATA FONDOVA I KLJUČNIH POKAZATELJA ZA ULAGATELJE

07.03.2016 (15:30:25)

Sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine 16/2013, 143/14, u daljnjem tekstu Zakon), društvo KD Locusta fondovi d.o.o. izvršilo je ažuriranje prospekata UCITS fondova kojima upravlja (KD Victoria, KD Nova Europa, KD Balanced, KD Prvi izbor, KD Energija, ICF Balanced, KD Balanced) u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta u protekloj godini.

 

U prospektima KD Balanced, Victoria, Prvi Izbor, Nova Europa i Energija promjene su sljedeće:

 1. Datum zadnje izmjene i dopune u preambuli
 2. Podaci o tvrtki i sjedištu društva za upravljanje
 3. U točki 3. dodano objašnjenje poreza na kapitalnu dobit
 4. U točki 5.2.6. obrisan excel kao program u kojem se računaju rizici
 5. U točki 5.3.4. obrisano da je društvo pod povremenim nadzorom Interne revizije KD grupe
 6. U točki 6. ažuriran prinos za 2015
 7. U točki 13. promijenjeni podaci o društvu, upravi i nadzornom odboru
 8. U točki 15. promijenjen revizor
 9. U točki 18. promijenjene osobe na koje se delegiraju pojedini poslovi

U prospektima Locusta Cash i ICF Balanced promjene su sljedeće:

 1. Podaci o tvrtki i sjedištu društva za upravljanje
 2. Promijenjene su e-mail adrese i web stranica u cijelom tekstu
 3. U točki 3. dodano objašnjenje poreza na kapitalnu dobit
 4. U točki 4. promijenjen revizor
 5. U točki 23. ažuriran prinos za 2015
 6. U točki 25. promijenjeni podaci o društvu, upravi i nadzornom odboru
 7. U točki 26. promijenjene osobe na koje se delegiraju pojedini poslovi

U pravilima UCITS fondova su napravljene intervencije koje se tiču imena društva za upravljanje (s obzirom na prošlogodišnje spajanje KD Investments d.o.o. i Locusta invest d.o.o.):

 1. Logo
 2. Ime društva
 3. Adresa
 4. Email adresa

Društvo je također izvršilo izmjene ključnih podataka za ulagatelje tako da odražavaju stanje na dan 31.12.2015.godine.

 

Osim svega navedenoga, kao redovitih ažuriranja prospekata i ključnih podataka za ulagatelje UCITS fondova, s obzirom da je društvo nakon provedbe pripajanja fonda KD Balanced fondu ICF Balanced odlučilo promijeniti ime fonda ICF Balalnced u KD Balanced, u tome smisliu je napravljena intervencija u prospekt i ključne podatke za ulagatelje na način da je promijenjeno ime u dokumentima.

 

Nove prospekte, pravila i ključne podatke za ulagatelje možete pronaći na internetskim stranicama www.kd-group.hr pod linkom Dokumenti kod svakog fonda.

 

KD Locusta fondovi d.o.o.