Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o izmjenama prospekata UCITS fondova - KD investments

Obavijest o izmjenama prospekata UCITS fondova

28.02.2019 (12:22:34)

Sukladno čl.194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, društvo obaještava o sadržaju izmjena prospekata fondova KD Balanced, KD Plus, KD Energija, KD Nova Europa, KD Prvi Izbor, KD Victoria, KD BRIC i KD Europa. Izmjene su sljedeće:

1.  Prospekti svih gore navedenih fondova su ažurirani sa prinosom za 2018. godinu i ukupnim povijesnim prinosom od osnivanja svakog pojedinog fonda do 31.12.2018.

2.  Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku o revizoru na način da je prijašnji tekst:

REVIZOR:

Ovlašteni revizor fondova kojima upravlja Društvo je ovlaštena revizorska kuća Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb a ovlašteni revizor Društva je PricewaterhouseCoopers d.o.o.,Ulica Heinzelova 70, Zagreb.

promijenjen u:

REVIZOR:

Ovlašteni revizor Društva i fondova kojima upravlja Društvo je ovlaštena revizorska kuća Ernst&Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb.

3.  Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku o trećim osobama koje obavljaju usluge za Društvo ili fond na način da je prijašnji tekst:

interna revizija: Orkis d.o.o., Badalićeva 26a, Zagreb

promijenjen u:

interna revizija: BDO Croatia d.o.o., Trg J.F. Kennedya 6a, Zagreb

4.  Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku o depozitaru na način da je tekst usklađen sa pravilima te je preciznije i potpunije navedeno koje su obveze i poslovi depozitara koje obavlja.

5.  Prospekti fondovaKD Energija, KD Nova Europa, KD Prvi Izbor, KD Victoria su izmijenjeni u odjeljku o depozitaru na način da je kao Depozitar naveden:OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, MB: 3141721, MBS: 060000531, OIB: 52508873833.

6.  Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku  :Iznos ulaganja u Fond, način upisa udjela i uvjeti otkupa udjela, na način da je ujednačen tekst u svim prospektima sa jednakim sadržajem i podtočkama.

7.  Prospekti svih gore navedenih fondova su brisani u odjeljku: Otkup in specie a koji je inkorporiran u odjeljak koji se odnosi na Iznos ulaganja u Fond, način upisa udjela i uvjeti otkupa udjela.

8.  Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku koji se odnosi na financijske izvedenice te je ujednačen tekst.

9.  Prospekti svih gore navedenih fondova su brisani u odjeljku: Dopuštene financijske izvedenice, koji je bio ponavljanje gore navedene točke h).

10. Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku  Likvidacija fonda dodan je slučaj u kojem će Društvo pokrenuti postupak likvidacije Fonda te je definirano kada likvidator donosi odluku o likvidaciji Fonda i tko provodi likvidaciju u slučaju kada Društvo nije u mogućnosti, odnosno kada Društvo i depozitar nisu u mogućnosti provesti likvidaciju zbog stečaja ili ako iz nekog drugog razloga nemaju odobrenje za rad. Odredba o likvidaciji Fonda definira i rokove u kojima se Društvo obvezuje izvijestiti Agenciju o likvidaciji, koji se troškovi mogu naplaćivati i koji sve vrste troškova obuhvaćaju troškovi likvidacije.

11. Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku Rizici na način da je mijenjano označavanje rizika sa označavanja zvjezdicama na numeričko.

12. Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku  Opis fonda na način da je dodana tablica sa glavnim karakteristikama fonda, sljedećeg sadržaja:

Trajanje fonda

 

Valuta fonda

 

Ulagateljski cilj

 

Glavne vrste imovine

 

Iznimka ograničenja prema izdavatelju do 60% NAV-a

 

Korištenje financijskih izvedenica

 

Valutna izloženost

 

Tehnike učinkovitog upravljanja

 

Mjerilo (benchmark)

 

Horizont ulaganja

 

Najznačajniji rizici

 

Ukupni profil rizičnosti

 

Valuta uplate i isplate

 

Ulazna naknada

 

Izlazna naknada

 

Upravljačka naknada

 

13. Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku Transkacije financiranja vrijednosnih papira da je tekst dodatno usuglašen sa zahtjevima SFRT Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

14. Prospekti svih gore navedenih fondova su brisani u odjeljku:Obustava otkupa-  a koji je tekst dodan odjeljku koji se odnosi na Iznos ulaganja u Fond, način upisa udjela i uvjeti otkupa udjela.

15. Prospekti svih gore navedenih fondova su izmijenjeni na način da je naziv fonda Locusta Cash zamijenjen sa KD Plus.

16. U cijelom tekstu prospekta Fonda izvršen su gramatičke i druge manje tekstualne izmjene koje ne mijenjaju smisao odredi kao ni prava i obveze ulagatelja, Društva i depozitara.