Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o bitnim promjenama prospekta fonda KD Plus, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom - KD investments

Obavijest o bitnim promjenama prospekta fonda KD Plus, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

11.03.2019 (11:58:34)

Od 21. srpnja 2018. godine primjenjuje se Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje: Uredba). Intencija same Uredbe jest jasno odrediti razliku između novčanih i ostalih vrsta fondova, pri čemu su ciljevi novčanih fondova, ulaganjem u kratkoročnu imovinu, ponuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i očuvanje vrijednosti ulaganja.

S obzirom na trenutne uvjete na tržištu i uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve koje dolaze s Uredbom, društvo KD Locusta fondovi d.o.o. (dalje: Društvo) je donijelo odluku da trenutno neće upravljati novčanim fondovima. U skladu s navedenim, Društvo je usvojilo nebitne izmjene Prospekta i Pravila fonda kojima je promijenjen naziv novčanog fonda Locusta Cash u KD Plus.

Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. obavještava sve imatelje udjela da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga rješenjem od 1. ožujka 2019. godine, Klasa : UP/I 972-02/18-03/10, Urbroj : 326-01-40-42-19-22, za fond KD Plus, izdala suglasnost na bitne promjene Prospekta.

Izmjene uključuju promjenu investicijskih ciljeva i strategije fonda kojima se mijenja klasifikacija fonda iz dosadašnjeg novčanog fonda u kratkoročni obveznički fond. U skladu s provedenom reklasifikacijom izmijenjen je investicijski cilj i strategija ulaganja Fonda, kao i profil tipičnog ulagatelja. Prethodno navedene izmjene utjecale su i na sklonost Fonda pojedinim rizicima te je u skladu s navedenim također revidiran opis rizika ulaganja u Fond.

Bitne promjene Prospekta Fonda, sukladno članku 193. stavku 6. Zakona, stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave ove obavijesti na internetskim stranicama Društva, odnosno na dan 14.4.2019. godine.

Sukladno članku 193. stavku 4. Zakona, u razdoblju do 14.4.2019. godine, svi imatelji udjela u Fondu mogu zatražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade, no ista se ionako sukladno prospektu Fonda ne naplaćuje.